Strefa nauczyciela polonijnego

Jak zbudować ocenę ucznia, jeśli oceniać trzeba (a wolelibyśmy tego nie robić)?

Każdy z nas jest inny, jest wielu nauczycieli, którzy nie potrafią uczyć bez ocen, więc dalej je stawiają, a są tacy którzy zmieniają to podejście i są wręcz przeciwni ocenianiu.

Są szkoły polonijne, w których nie ma świadectw i ocen, a są też szkoły, w których są świadectwa z czerwonymi paskami i nagrody dla najlepszych uczniów, dyplomy za frekwencje, wtedy „słabsi” uczniowie nie otrzymują nic. Co szkoła to obyczaj, jak to zawsze mawiam.

Więc jeśli musisz przygotować ocenę opisową semestralną, to poniżej znajdziesz kilka wskazówek.

Jak przygotować ocenę opisową w klasach I-III

Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec semestru lub roku szkolnego nie jest wcale takie trudne. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie potrzebne.

Ocena półroczna/roczna ma opisywać wiadomości i umiejętności dziecka, przewidziane w danej klasie do opanowania przez uczniów. Nie możemy jednak zapominać, że jest to szkoła uzupełniająca i dzieci uczą się języka polskiego jako drugiego/obcego/odziedziczonego… No i bierzemy pod uwagę czy zajęcia były zdalnie, czy stacjonarnie.

Od czego zacząć?

  1. Podstawa programowa =>KLIK
  2. Najlepiej przygotuj sobie na początku 3 oceny, które możesz dopasować do tzw. wzorowych uczniów, średnich i tych z trudnościami. Na ich podstawie zbudujesz kolejne opinie. Mając takie szablony, w prosty sposób przygotujesz oceny opisowe. Moim zdaniem to nic złego, jeśli oceny są prawie identyczne. Ale to moje zdanie, bo być może macie inne wymagania w szkole…
  3. Zacznij od najlepszych uczniów i tych z trudnościami. Natomiast tych pośrednich zostawiamy na koniec.

Jeżeli nie jesteśmy do końca pewni czy dziecko całkowicie opanowało daną umiejętność, możemy napisać: na ogół, zazwyczaj. W ocenie opisowej musimy opisać kluczowe kompetencje, potrzebne w dalszej nauce.

Krótkie przykłady ocen opisowych

<Imię ucznia> czyta już całymi zdaniami, poprawnie, w odpowiednim tempie i z właściwą intonacją. Rozumie przeczytaną treść. Samodzielnie wykonuje polecenia pisemne. Dba o prawidłowy kształt liter i ich połączenia w wyrazie. Poprawnie przepisuje tekst pisany i drukowany. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi bardzo starannie.

<Imię ucznia> to bardzo zdolna i staranna uczennica. Zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji. Bardzo chętnie pomaga innym. Chętnie wykonuje ćwiczenia samodzielnie. <Imię ucznia> jest wzorową uczennicą godną naśladowania.


<Imię ucznia> bierze aktywny udział w życiu klasy i jest bardzo lubiany przez rówieśników. Chętnie udziela się na lekcji. Potrafi skupić uwagę na czytanym tekście oraz chętnie wykonuje ćwiczenia.

Kryteria oceny z zachowania- nauczanie zdalne

1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
▪️ loguje się na czas, jeśli nie – usprawiedliwia się,
▪️ stosuje się do poleceń nauczyciela,
▪️ przestrzega zasad ustalonych przez szkołę i nauczyciela podczas e-lekcji,
▪️ jest aktywny w czasie zajęć.
2. Kultura osobista:
▪️ zachowuje się kulturalnie,
▪️ stosuje zwroty grzecznościowe,
▪️ nie używa wulgarnych słów,
▪️ nie przeszkadza w prowadzeniu zdalnej lekcji.
3. Współdziałanie i samodzielność:
▪️ zgodnie współpracuje z zespołem,
▪️ nie zakłóca przebiegu zdalnej lekcji,
▪️ potrafi skoncentrować się w czasie zajęć,
▪️ słucha i stosuje się do poleceń,
▪️ odzywa się poproszony przez nauczyciela,
▪️ stara się być samodzielny (w myśleniu i działaniu),
▪️ kończy rozpoczętą pracę.