Rada pedagogiczna

Tak jak już wiesz, że każda szkoła polonijna funkcjonuje inaczej to również domyślasz się, że Rady Pedagogiczne przebiegają odmiennie i niestandardowo. 😊

Chciałabym przybliżyć Tobie oraz pomóc w przygotowaniu się do takiej rady pedagogicznej z mojego doświadczenia.

Większość takich spotkań pedagogicznych w polskiej szkole sobotniej wypada 3 razy w roku.

 1. Przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego (Wrzesień)
 2. Po pierwszym semestrze (Styczeń-Luty) tzw. Rada śródroczna
 3. Pod koniec roku szkolnego (Czerwiec)

Co to jest Rada Pedagogiczna?

Rada Pedagogiczna według Wikipedia – to organ wewnętrzny szkoły lub innej placówki, zajmujący się planowaniem, realizacją i kontrolą wykonania planów pracy dydaktycznowychowawczej i organizacyjnej szkoły. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, niekiedy również przedstawiciele rodziców, organizacji społecznych i młodzieży. Rada pedagogiczna uchwala roczny plan i budżet szkoły, dokonuje analizy osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i podejmuje decyzje w sprawie ich doskonalenia, klasyfikuje i promuje uczniów, organizuje samokształcenie nauczycieli.

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?

Zabierz ze sobą:

 • 2 długopisy + jakiś kolorowy, do podkreślania ważnych informacji np. do oznaczenia czegoś ważnego np. w kalendarzu szkolnym o jakimś wydarzeniu,
 • Ołówek i gumka do mazania,
 • Notatnik do pisania ważnych informacji,
 • Teczkę lub koszulkę na dokumenty, które dostaniesz (np. kontrakt, listy uczniów, formularz),
 • Puste kartki dla kolegi lub koleżanki, którzy zapomnieli się przygotować 😉
 • Torbę, w której zmieścisz dziennik lekcyjny, zestaw podręczników dla nauczyciela, dokumenty.

Ważne są byś miała ze sobą też ksero dokumentów, które są wymagane przez niektóre szkoły sobotnie, czyli takie jak CRB (Twój rekord kryminalny), numer samozatrudnienia (UTR), numer konta bankowego i adres zamieszkania, dowód osobisty. Nawet jeśli dyrektor posiada Twoje dokumenty to warto mieć je przy sobie w razie W.

Przykładowy przebieg pierwszej rady pedagogicznej:

 1. Wyznaczenie protokolanta (nie zawsze ma to miejsce) i podpisywanie listy obecności,
 2. Wprowadzenie do Rady Pedagogicznej, Powitanie i przedstawienie nauczycieli,
 3. Omówienie regulaminu i statutu szkoły,
 4.  Prezentacja stanu naboru do klas pierwszych oraz stanu klas starszych,
 5. Odczytanie listy nazwisk wychowawców, rozdanie wychowawcom list uczniów poszczególnych klas,
 6. Rozdanie dzienników lekcyjnych,
 7. Omówienie semestralnych i miesięcznych planów pracy szkoły,
 8. Omówieni kalendarium szkolnego,
 9. Rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

Rada śródroczna (klasyfikacja śródroczna) – ma na celu sprawdzenie postępów uczniów chodzących do danej szkoły. Program zebrania nie powinien być rozbudowywany o dodatkowe tematy.

Dyrektor przed spotkaniem zobowiązuje nauczycieli do przygotowywania opracowań lub sprawozdań semestralnych, jak i ocen opisowych przygotowanych o każdym uczniu do określonego terminu przez dyrektora szkoły.

Przykładowy przebieg śródrocznej rady pedagogicznej:

W ustalonym przez dyrektora porządku

1) ustalenie obecności

2) przedstawienie przez wychowawców klas informacji o wynikach klasyfikacji,

3) zadawanie pytań, uzupełnianie wypowiedzi i podejmowanie decyzji dotyczących uczniów (np. umożliwienie uczniowi uzupełnienie braków, jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,

Końcowa Rada Pedagogiczna przed zakończeniem Roku Szkolnego najczęściej dotyczy wydarzenia jakim jest Koniec Roku i jak będzie ten dzień przebiegał.

Podczas Rady dyrektor rozdaje nauczycielom puste świadectwa, żeby mogli je wypisać, nauczyciel musi podać dokładną liczbę świadectw normalnych i tych z ,,paskiem ‘’ (wiem, że nie w każdej szkole stosują świadectwa z paskiem, ale stosują inną metodę nagrody np. Dyplomy)

nauczyciel zna liczbę dzieci ze 100% frekwencją, oczywiście dziennik lekcyjny jest uzupełniony up to date 😉

Powodzenia, Daria x